Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014 , ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Text s významom pre EHP)