Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 2014 m. balandžio 16 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (Tekstas svarbus EEE)