Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014 , millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (EMPs kohaldatav tekst)