Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό, για το 2021, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/123 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες σε άλλα ύδατα