Заключение на генералния адвокат H. Saugmandsgaard Øe, представено на 28 юли 2016 г.