Handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))