Rapport från Kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av gemenskapens lagstiftning direktiv 75/442/EEG om avfall, direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, direktiv 75/439/EEG om spilloljor, direktiv 86/278/EEG om avloppsslam och direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall för perioden 1998-2000