Mål T-52/15: Tribunalens dom av den 28 april 2016 – Sharif University of Technology mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran för att förhindra spridning av kärnmaterial — Frysning av tillgångar — Stöd till den iranska regeringen — Forskning och teknologisk utveckling inom militära områden eller områden med militär anknytning — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Felaktig rättstillämpning och oriktig bedömning — Rätt till egendom — Proportionalitet — Maktmissbruk — Yrkande om skadestånd)