Mål C-453/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 januari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knaue mot Landeshauptmann von Vorarlberg (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 883/2004 — Artikel 5 — Begreppet motsvarande förmåner — Likabehandling av åldersförmåner i två medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet — Nationella bestämmelser enligt vilka åldersförmåner som uppbärs i andra medlemsstater ska beaktas vid beräkningen av socialförsäkringsavgifter)