2013 m. gruodžio 19 d. Sprendimas Nr. S10, dėl perėjimo nuo reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 prie reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 ir kompensavimo tvarkos taikymo Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui