C/2016/1795 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/662 av den 1 april 2016 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2017, 2018 och 2019 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (Text av betydelse för EES)