NUOMONĖ Biudžeto kontrolės komiteto pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) Nuomonės referentas: Wolf Klinz