P8_TA(2019)0120 Terveysteknologian arviointi ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) P8_TC1-COD(2018)0018 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. helmikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) …/… antamiseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)