P8_TA(2019)0120 Hodnocení zdravotnických technologií ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a změně směrnice 2011/24/EU (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) P8_TC1-COD(2018)0018 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. února 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady EU …/… o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (Text s významem pro EHP)