Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument numer C(2004) 1691) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2004/438/WE)