Αποφαση της Επιτροπης της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Κοινότητα θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος, προϊόντων με βάση το γάλα και νωπού γάλακτος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1691] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/438/ΕΚ)