Решение на Комисията от 29 април 2004 година относно определяне на здравните изисквания, ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране при внасянето в Общността на топлинно обработено мляко, продукти на млечна основа и сурово мляко, предназначени за човешка консумация (нотифицирано под номер С(2004) 1691) (текст от значение за ЕИП) (2004/438/ЕО)