2013/195/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 23 april 2013 om definition av praktiska modaliteter, enhetliga format och metoder för den radiospektruminventering som fastställts i Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik [delgivet med nr C(2013) 2235] Text av betydelse för EES