Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)