Kommissionens förordning (EU) 2016/1067 av den 1 juli 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker$