Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania kandydowaniem na stałego przewodniczącego wysokiego szczebla zespołu, o którym mowa w art. 143 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, i na jego/jej zastępcę