C-72/18: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Spanien) — Daniel Ustariz Aróstegui mot Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4.1 — Icke-diskrimineringsprincipen — Den offentliga sektorn för utbildning — Nationell lagstiftning enligt vilken lönetillägg endast kan beviljas lärare som är tillsvidareanställda i egenskap av tjänstemän — Kontraktsanställda lärare med visstidsanställning enligt förvaltningsrättslig lagstiftning — Begreppet objektiva grunder — Egenskaper som är kännetecknande för ställningen som tjänsteman)