YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) Föredragande av yttrande: Jiří Maštálka