Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet om risk- och krishantering inom jordbruket KOM(2005) 74 slutlig