Mål C-222/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungern) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mot Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Begäran om förhandsavgörande – Gränsöverskridande hälso- och sjukvård – Direktiv 2011/24/EU – Artikel 3 k och artikel 11.1 – Recept – Begrepp – Erkännande av recept som utfärdats i en annan medlemsstat av en behörig person – Villkor – Fri rörlighet för varor – Förbudet mot åtgärder med verkan som motsvarar kvantitativa exportrestriktioner – Artiklarna 35 och 36 FEUF – Begränsning av ett apoteks möjlighet att lämna ut receptbelagda läkemedel – Rekvisition som upprättats i en annan medlemsstat – Motivering – Skydd för människors liv och hälsa – Direktiv 2001/83/EG – Artikel 81 andra stycket – Försörjning av befolkningen i en medlemsstat med läkemedel)