Sag C-222/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. september 2019 – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mod Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse – grænseoverskridende sundhedsydelser – direktiv 2011/24/EU – artikel 3, litra k), og artikel 11, stk. 1 – recept – begreb – anerkendelse af recept udstedt i en anden medlemsstat af en person, der er bemyndiget hertil – betingelser – frie varebevægelser – forbud mod foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative udførselsrestriktioner – artikel 35 TEUF og 36 TEUF – restriktion for et apoteks udlevering af receptpligtige lægemidler – bestillingsseddel udstedt i en anden medlemsstat – begrundelse – beskyttelse af menneskers liv og sundhed – direktiv 2001/83/EF – artikel 81, stk. 2 – lægemiddelforsyning til befolkningen i en medlemsstat)