Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2020/1683 av den 12 november 2020 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (Europeiska unionens officiella tidning L 379 av den 13 november 2020)