Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1683 z 12. novembra 2020, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (Úradný vestník Európskej únie L 379 z 13. novembra 2020)