2020 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamento (ES) 2020/1683, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir III priedai, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 379, 2020 m. lapkričio 13 d.)