Oikaisu komission asetukseen (EU) 2020/1683, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja III muuttamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti L 379, 13. marraskuuta 2020)