Mål C-366/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 20 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Profit Investment SIM SpA i likvidation mot Stefano Ossi m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 44/2001 — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Begreppet ”oförenliga domar” — Käromål med olika föremål mot flera svarande med hemvist i olika medlemsstater — Villkor för avtal om domstols behörighet — Prorogationsklausul — Begreppet ”talan avser avtal” — Prövning av huruvida det finns ett giltigt avtalsförhållande)