Vec C-366/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Profit Investment SIM SpA, v likvidácii/Stefano Ossi a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Pojem „nezlučiteľné rozsudky“ — Žaloby, ktoré nemajú rovnaký predmet, podané proti viacerým žalovaným s bydliskom v rôznych členských štátoch — Podmienky voľby právomoci — Doložka o voľbe právomoci — Pojem „zmluvná vec“ — Overenie neexistencie platného zmluvného vzťahu)