Kohtuasi C-366/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 20. aprilli 2016. aasta otsus otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Profit Investment SIM SpA, likvideerimisel versus Stefano Ossi jt (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Mõiste „vastuolulised otsused” — Erinevates liikmesriikides asuvate kostjate vastu esitatud hagid, millel ei ole sama ese — Kohtualluvuse kokkuleppe tingimused — Kohtualluvuse tingimus — Mõiste „lepingutega seotud asjad” — Kehtiva lepingulise seose puudumise kindlakstegemine)