Дело C-366/13: Решение на Съда (първи състав) от 20 април 2016 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Profit Investment SIM SpA, в ликвидация/Stefano Ossi и др. (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Понятие за противоречащи си съдебни решения — Искове, които нямат един и същ предмет и са насочени срещу множество ответници с местоживеене в различни държави членки — Условия за пророгация на компетентност — Клауза, с която се възлага компетентност — Понятие за дела, свързани с договор — Проверка за липса на валидно договорно отношение)