2013/808/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2013 om fastställande av kvantitativa begränsningar och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari – 31 december 2014 [delgivet med nr C(2013) 9205]