Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9877 — Pro Diagnostic Group / FutureLife / DISCARE CZ JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 261/02