Υπόθεση C-454/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 25ης Φεβρουαρίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας (Παράβαση κράτους μέλους — Περιβάλλον — Οδηγία 1999/31/ΕΚ — Άρθρο 14 — Υγειονομική ταφή των αποβλήτων — Υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής μη συμμορφούμενοι προς την ισχύουσα ρύθμιση — Διαδικασία παύσεως της λειτουργίας και διαχειρίσεως μετά την παύση της λειτουργίας)