P8_TA(2019)0124 Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)) P8_TC1-COD(2018)0076 Postoj Evropského parlamentu a Rady přijatý v prvním čtení dne 14. února 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny