Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/813 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών