Mål C-252/15 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 17 mars 2016 – Naazneen Investments Ltd mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Förfarande för upphävande — Artikel 51.1 a — Gemenskapsordmärket SMART WATER — Verkligt bruk — Motiveringsskyldighet — Artikel 75)