Vec C-252/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. marca 2016 – Naazneen Investments Ltd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Energy Brands, Inc. (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Konanie vo veci zrušenia — Článok 51 ods. 1 písm. a) — Slovná ochranná známka Spoločenstva SMART WATER — Riadne používanie — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75)