Υπόθεση C-252/15 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 17ης Μαρτίου 2016 — Naazneen Investments Ltd κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), Energy Brands, Inc. [Αίτηση αναιρέσεως — Κοινοτικό σήμα — Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 — Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως — Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α' — Κοινοτικό λεκτικό σήμα SMART WATER — Ουσιαστική χρήση — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 75]