Sag C-252/15 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 17. marts 2016 — Naazneen Investments Ltd mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Energy Brands, Inc. (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — fortabelsessag — artikel 51, stk. 1, litra a) — ordmærket SMART WATER — reel brug — begrundelsespligt — artikel 75)