Mål C-517/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 juli 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Tyskland) – Milkiyas Addis mot Förbundsrepubliken Tyskland (Begäran om förhandsavgörande – Området med frihet, säkerhet och rättvisa – Asylpolitik – Gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd – Direktiv 2013/32/EU – Artiklarna 14 och 34 – Skyldighet att ge den som ansöker om internationellt skydd möjlighet till en personlig intervju innan ett avvisningsbeslut fattas – Åsidosättande av skyldigheten under förfarandet i första instans – Följder)