Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning EUT C 171, 5.7.2008