Mål T-131/16 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 19 juli 2016 – Belgien mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Stödordning för skattelättnader vid överskjutande vinst för vissa multinationella företag — Skattelättnader beviljas på grundval av förhandsbesked i skatteärenden (tax rulings) — Beslut i vilket stödordningen förklaras oförenlig med den inre marknaden och i vilket förordnas att det stöd som betalats ut ska återkrävas — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)