Υπόθεση C-398/05: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 28ης Φεβρουαρίου 2008 [αίτηση του Finanzgericht Düsseldorf (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH κατά Hauptzollamt Aachen (Κοινή εμπορική πολιτική — Αντισταθμιστικοί δασμοί — Άμυνα κατά των πρακτικών επιδοτήσεως — Κανονισμός (ΕΚ) 1599/1999 — Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα — Ζημία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής — Αιτιώδης συνάφεια)