Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/138 av den 2 februari 2016 om att inte godkänna det verksamma ämnet 3-decen-2-one i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)