Απόφαση του διευθυντή της Ευρωπόλ, της 18ης Απριλίου 2014 , για την εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ, της 16ης Νοεμβρίου 1999 , σχετικά με την έγκριση των όρων και διαδικασιών που καθόρισε η Ευρωπόλ όσον αφορά τους φόρους που επιβάλλονται στις αποδοχές και λοιπές αμοιβές των υπαλλήλων της Ευρωπόλ, υπέρ της Ευρωπόλ