Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 21 juni 2016$